PHP CLI

用PHP-CLI在SHELL中输出颜色

刚才找PHP的手册,发现一个评论挺有意思.在PHP的CLI模式,也就是SHELL中,输出颜色. 写简单的脚本,Log什么的时候,有个颜色 ,看起来舒服多了.一直黑白的看的脑袋晕乎乎的. <? $_colors = array( 'LIGHT_RED' => "[1;31m", 'LIGHT_GREEN' => "[1;32